Algemene voorwaarden

U kunt hier de algemene voorwaarden downloaden


2010116/25052011/PS/bw

 

ALGEMENE VOORWAARDEN L&S MONTAGE

 

A. Definities

1.Gebruiker: L&S Montage V.O.F., Madame Curiestraat 17, Sassenheim (2171 TW).

2.Opdrachtgever: de (rechts)persoon die Gebruiker opdracht geeft om diensten en/of producten te leveren.

3.De Overeenkomst: alle afspraken tussen Gebruiker en Opdrachtgever inclusief deze Algemene Voorwaarden.

4.De Opdrachtbevestiging: de schriftelijke bevestiging van de Overeenkomst door Gebruiker.

5.De Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Gebruiker.

6.De Opdracht: de levering aan Opdrachtgever conform de Overeenkomst, zoals:

a)aansluitwerkzaamheden;

b)installatiewerkzaamheden;

c)montagewerkzaamheden;

d)sloop-en verbouwingswerkzaamheden;

e)het egaliseren van vloeren en muren;

f)het verwerken van tegels;

g)alle overige werkzaamheden.

 

B. Toepasselijkheid

1.De voorwaarden maken deel uit van de (totstandkoming van de) Overeenkomst.

2.De voorwaarden zijn vóór de Overeenkomst door Gebruiker aan Opdrachtgever overhandigd of toegezonden en door deze ontvangen en akkoord bevonden.

3.De algemene voorwaarden van Opdrachtgever maken geen deel uit van de Overeenkomst.

4.Afwijkingen van en aanvullingen op de Voorwaarden dienen schriftelijk te geschieden, voorzien van een datum en een handtekening van beide partijen.

5.Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig is, dan blijven de overige bepalingen van kracht. Voor de nietige bepaling stellen partijen een geldige redelijke en reële bepaling in de plaats conform art. B.4.

 

C. Offerte/Overeenkomst/Opdrachtbevestiging

1.Een offerte van Gebruiker (mondeling of schriftelijk) is vrijblijvend en 2 maanden geldig.

2.De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, tenzij Gebruiker onmiddellijk schriftelijk de Overeenkomst betwist.

3.Gebruiker kan Opdrachtgever een schriftelijke Opdrachtbevestiging sturen, die dan beslissend is voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.

4.Eventuele clausules van Opdrachtgever bij de offerte van Gebruiker maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij door Gebruiker schriftelijk bevestigd of per clausule voorzien van een aparte handtekening van Gebruiker.

5.Gebruiker bepaalt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst en kan daarbij gebruik maken van derden.

 

D. Identiteit

1.Opdrachtgever zal op eerste verzoek van Gebruiker een kopie van een geldige legitimatie van de tekeningsbevoegde persoon en een recent uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel aan Gebruiker verstrekken.

2.In geval van onduidelijkheden/onjuistheden m.b.t. de handtekening of de bevoegdheid van de ondertekenaar zijn Opdrachtgever, de contactpersoon, de ondertekenaar en de tekeningsbevoegde persoon in persoon en hoofdelijk aansprakelijk voor nakoming van de overeenkomst.

 

E. Prijs/waarborg/betaling/rente/(proces)kosten

1.De prijzen in de offerte van Gebruiker zijn in Euro’s en excl. btw en bijkomende kosten, tenzij anders vermeld.

2.Gebruiker offreert de prijs van de Opdracht op basis van voorcalculatie.

3.Gebruiker kan de Opdracht in zijn geheel, per onderdeel of per termijn aan Opdrachtgever in rekening brengen.

4.Gebruiker kan Opdrachtgever vóór de uitvoering van de Opdracht een deel van de prijs tot 60% als voorschot in rekening brengen ter dekking van inkoopkosten en verzekering van eindbetaling. Dit voorschot dient vóór de aanvang van de uitvoering betaald te zijn.

5.Gebruiker kan Opdrachtgever een waarborgsom vragen voor het inkopen/inhuren van onderdelen van de Opdracht.

6.Opdrachtgever zal een voorschot en een waarborgsom binnen 10 werkdagen na de factuurdatum en uiterlijk 5 werkdagen vóór de uitvoering van de Opdracht betalen.

7.Gebruiker zal Opdrachtgever onmiddellijk na de uitvoering van de Opdracht de definitieve prijs van de Opdracht in rekening brengen, vastgesteld op basis van nacalculatie. Het betaalde voorschot zal op deze eindfactuur worden verrekend.

8.Opdrachtgever zal de eindfactuur binnen 10 werkdagen na de factuurdatum betalen. De betaalde waarborgsom zal pas na betaling van de eindfactuur worden gerestitueerd.

9.In geval van niet tijdige betaling van haar facturen kan Gebruiker de uitvoering van de Opdracht opschorten of de Overeenkomst opzeggen.

10.In geval van niet tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 1.5% incassorente per (gedeelte van een) maand en 15% incassokosten over het onbetaalde factuurbedrag verschuldigd aan Gebruiker.

11.Betalingen van Opdrachtgever worden verrekend met de oudste onbetaalde factuur van Gebruiker.

12.In geval van een gerechtelijke (incasso)procedure tussen Gebruiker en Opdrachtgever is zij naast de incassorente en incassokosten de integrale kosten van rechtsbijstand aan Gebruiker verschuldigd, voor zover deze de incassokosten overstijgen.

13.Partijen stellen daarmee de gebruikelijke lage proceskostenvergoeding (op grond van het Rapport Voorwerk II) terzijde.

 

F. Verplichtingen van Gebruiker

1.Gebruiker zal zich inspannen om de Opdracht naar beste kunnen uit te voeren zonder een bepaald resultaat te kunnen garanderen.

2.Gebruiker zal de werkzaamheden op normale werkdagen en in normale werktijden verrichten.

3.Gebruiker zal bij de uitvoering van de Opdracht de van toepassing zijnde voorschriften in acht nemen.

4.Gebruiker zal Opdrachtgever zo veel mogelijk wijzen op onjuistheden, onmogelijkheden of complicaties m.b.t. de Opdracht.

 

G. Verplichtingen van Opdrachtgever

1.Opdrachtgever stelt Gebruiker in staat om het werk/bouwterrein te betreden en de Opdracht uit te voeren op de overeengekomen data en tijden.

2.Opdrachtgever zorgt voor:

-de benodigde goedkeuringen en vergunningen;

-de benodigde aansluitingen t.b.v. elektriciteit en water;

-voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen en hulpmiddelen;

-alle relevante informatie voor de uitvoering van de Overeenkomst, inclusief wijzigingen;

-melding aan Gebruiker van wijzigingen in haar bedrijfsvoering en vestiging.

3.Art. L.1 is van toepassing.

 

H. Eigendomsvoorbehoud

1.Gebruiker blijft eigenaar van de geleverde onderdelen van de Opdracht totdat al haar openstaande vorderingen zijn voldaan. De eigendom gaat over op Opdrachtgever op het moment dat de laatste betaling onherroepelijk op de rekening van Gebruiker is bijgeschreven.

2.Vanaf het moment van aflevering van onderdelen van de Opdracht bij/aan Opdrachtgever is deze hier verantwoordelijk voor. Gebruiker kan Opdrachtgever in dit verband een afleverbon laten tekenen.

3.Gedurende het eigendomsvoorbehoud kan Gebruiker de geleverde onderdelen van de Opdracht op eigen initiatief terugvorderen en terughalen in geval van wanbetaling, een (aanvraag tot) faillissement, surseance van betaling, schuldsanering of beslag onder/ten laste van Opdrachtgever.

4.Gedurende het eigendomsvoorbehoud zal Opdrachtgever de Opdracht van Gebruiker als een goed huisvader beheren, verzekeren tegen diefstal, brand etc., niet doorverkopen noch in zekerheid geven.

5.Art. L.1 is van toepassing.

 

I. Wijzigingen/annulering Overeenkomst

1.Indien Opdrachtgever de Overeenkomst na de aanvaarding van de offerte of na de Opdrachtbevestiging wil wijzigen zal Gebruiker zich inspannen daaraan te voldoen, zonder dit te kunnen garanderen. Art. C. is van toepassing en eventueel reeds verzonden facturen blijven geldig.

2.Alle kosten i.v.m. reeds door Gebruiker ingekochte en/of bestelde zaken en ingehuurd(e) personeel of machines komen voor rekening van Opdrachtgever.

3.Gebruiker kan 25% van het geannuleerde deel van de Opdracht aan Opdrachtgever in rekening brengen als vergoeding van onkosten, schade en gederfde omzet.

4.Art. L.1 van toepassing.

 

J. Oplevering

1.Opdrachtgever zal de Opdracht vóór of tijdens de oplevering inspecteren.

2.De Opdracht is opgeleverd als de werkzaamheden volgens Gebruiker zijn voltooid en Gebruiker dit aan Opdrachtgever heeft medegedeeld en:

-Opdrachtgever dit heeft aanvaard;

-Daarna 10 werkdagen zijn verstreken;

-Opdrachtgever de Opdracht in gebruik neemt;

3.Art. L.1 is van toepassing.

 

K. Klachten

1.Opdrachtgever zal de uitvoering van de Opdracht regelmatig controleren.

2.Opdrachtgever zal een zichtbare klacht binnen 24 uur na constatering aan Gebruiker melden.

3.Gebruiker zal zo’n klacht meteen beoordelen en met Opdrachtgever bespreken en, indien terecht en mogelijk, onmiddellijk oplossen.

4.Opdrachtgever zal een niet zichtbare klacht binnen 2 dagen schriftelijk aan Gebruiker melden.

5.Opdrachtgever zal een klacht over een factuur binnen 5 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan Gebruiker melden.

6.Gebruiker zal deze klachten zo spoedig mogelijk beoordelen, adequaat afwikkelen en zo nodig/mogelijk in overleg met Opdrachtgever oplossen

7.Klachten geven Opdrachtgever geen recht om de Overeenkomst (gedeeltelijk) op te zeggen of betaling uit te stellen.

8.Een klacht van Opdrachtgever na de klachttermijn kan niet leiden tot reclame, herstel of creditering/restitutie. Dit geldt ook indien Gebruiker niet in staat wordt gesteld om een klacht op te lossen.

 

L. Aansprakelijkheid/overmacht

1.Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade van Gebruiker ten gevolge van het door Opdrachtgever niet voldoen aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

2.Gebruiker is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade ten gevolge van de Opdracht en/of de opschorting van de werkzaamheden of de opzegging van de Overeenkomst wegens te late betaling door Opdrachtgever, tenzij gedekt door haar verzekering of het gevolg van haar opzet of grove nalatigheid.

3.Gebruiker is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade als gevolg van door derden of Opdrachtgever gegeven instructies, gewijzigde of georganiseerde of geleverde zaken, diensten of personeel.

4.Opdrachtgever zal schade ten gevolge van de Opdracht verhalen op haar eigen verzekering en vrijwaart Gebruiker voor aanspraken tot schadevergoeding van derden.

5.De aansprakelijkheid van Gebruiker is beperkt tot de netto factuurprijs voor dat deel van de Opdracht, waarin de schade is voorgevallen, dan wel het bedrag dat de verzekering van Gebruiker vergoedt, indien dat bedrag hoger zal zijn.

6.Vanaf het moment van ter beschikkingstelling van zaken ten behoeve van de Opdracht aan Opdrachtgever is deze aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering.

7.Gebruiker is vanwege overmacht niet aansprakelijk als zij door omstandigheden of gebeurtenissen buiten haar invloed niet aan de Overeenkomst kan voldoen.

8.Onder deze omstandigheden en gebeurtenissen wordt onder meer verstaan: oorlog, natuurramp, brand, storingen in het energienet, ongelukken, etc.

 

M. Einde Overeenkomst

1.Indien de Overeenkomst eenmalig of voor bepaalde tijd geldt, eindigt deze van rechtswege zodra de Opdracht is voltooid of de termijn is verstreken, zonder dat opzegging noodzakelijk is.

2.Indien de Overeenkomst geldt voor onbepaalde tijd, kan deze met een gegronde reden schriftelijk worden opgezegd met een opzegtermijn van twee maanden.

 

N. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.Op de Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

2.Alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Bovenstaande voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag-Lisse onder nummer 28103915.


Download
algemene_voorwaarden.pdf
Adobe Acrobat document 23.1 KB